Æblet og Gåsen

Latest Picture

Latest Picture

Shouts | All >>

Updating...

Shout

This is the first messsage in a new thread.

#1554 - Daugbjerg uptown om lørdagen

Written by Spiderman.

2015-08-17 17:57:15

Rerun: #1554

Date: 15/08/2015

Venue: Daugbjerg - uptown

Hares: Commoncock & Bend Over

For ut et nyt venue men ifølge Interhash Sec var det 12. gang at der var Daugbjerg weekend. Packet ankom i forskellig tempi og SA, BlondD samt ut var der hele ca. 7 min før start. Det skulle vise sig at være meget mere end 7 min før start. Ikke at det er overraskende med en blab til SP samt HB men det hører dog til sjælenhederne at de er 40 min forsinket. Måske forårsaget af trailer påhæng - men det har nok ikke noget men traileren at gøre, når alt kommer til alt. Som en tilsyneladende socialt bevist forening, vælger packet at afvente SP og HB. Det viser sig nu, at de tørlagte chauffører skulle vente noget længere på at få slukket tørsten, idet venue slet ikke var venue - eller dvs venue er jo venue men det var blot ikke i Daugbjerg. Packet forflyttede sig med hares som vejviser til det egentlige startsted - Sjørup Plantage. I ved lige der hvor Holstebrovej og Vestre Skivevej krydser hinanden. Iøvrigt forsøgte AJ at piske en kampvalgsstemning op omkring valget af MC - men alle ved jo, at en blab på anmeldte 40 min jo giver en selvskreven (traditionelt set men ikke juridisk set) rolle som MC. Et kampvalg ville jo desuden kunne foranlede nogle til at snakke om competetievness eller noget.

Nå ja inden starten afleverede ut pænt men ikke nyvasket trøjen (trøjen var heller ikke nyvasket) med listen over flest løb i træk. Den gik til AJ uden at det blev klart hvor mange løb der er tale om - men der var enighed om at AJ havde flest. Der står forresten noget i stil med Spiderman - 21 runs på ryggen af trøjen. Ut blev fra dette tidspunkt og mere eller mindre i resten af weekenden beskyldt for competetievness. Må dog på det stærkeste frabede mig dette - jeg ankom til Daugbjerg med 0 løb i træk og forlod Daugbjerg med 0 løb i træk - det er der altså ikke meget competetievness over!!!

Vejret var der og faktisk uden nedbør under løbsafviklingen. Det havde dog regnet heftigt inden løbet og når dette foregår i en skov, hvor hares havde valgt i stort omfang at skåne stierne for hasheres, kan det godt føles lidt vådt. Hares havde desuden anbefalet skiftesko og var sikker på at alle ville være våde til livet (nedefra) når løbet var omme. Og dette uden at floder (hares ordvalg men der er vel også tale om udenfor Danmark aner) skulle forceres. Ut glemte at befamle packet efter løbet for at efterprøve udmeldingen.

Til trods for af MC udleveret noter - på en papiraffaldssæk, art 1111 typenr 41525 2, er det for ut uklart hvem der var RA standin - men ellers glimrede Spicy jo med sit fravær, hvilket ikke var nødvendigt omend der var overhængende regnfare i stor stil.

Som tidligere nævnt - men i har jo sikkert glemt det nu - blev Shakey Pussy udnævnt til MC.

Omkring dette tidspunkt forflyttede packet sig til Sjørup Plantage - det havde i sikkert også glemt selvom det er nævnt lige ovenfor. Hares fortæller lidt om marks - blandt andet et kryds som måske betød wrong trail måske noget andet. I hvert fald ville der være en bar - altså ikke den slags bar men den anden slags og oplægget er, at man IKKE krydser denne. Dette blev ignoreret af adskillige hashers med nogle som helt enkelt bare passerede den og en enkelt som mente at stregen ikke var krydset, hvis man gik udenom - tsk tsk.

Hares fortæller også om en dobbelt fishhook som ikke er en dobbelt fishhook men hares valgte at lave 2 i tilfælde af, at det ene skulle forsvinde. Hvorfor i så fald kun den ene fishhook skulle forsvinde, blev ikke yderligere uddybet og det er der sikkert en helt naturlig årsag til.

Inden packet bliver sendt afsted fortæller hares om hvor trailet starter. Ca. 3 meter fra cirklen er der en låge i et hegn. Over lågen er der et stort let læseligt skilt, hvor der står Hundeskov. Hares forklarer at trailet starter ind i hundeskoven gennem lågen. Hvordan adskillige hashers tolker det derhen, at man i hvert ikke skal igennem lågen og ind i hundeskoven, må stå hen i det uvisse. Hares lykkes dog med høje råb at få stoppet de vildfarne og packet kommer igang på rette spor.

Rette spor viste sig som sagt at gå igennem en hundeskov - det er lige nævnt men i har jo sikkert glemt det. Hvorfor hares mente at packet skulle hives igennem en hundelorte park vides ikke og underligt nok var der ikke umiddelbart nogen som beklagede sig over hundelorte uheld - stumpleâ?¦ Til gengæld var der masser af lortesnak men det har intet med hundeskoven at gøre.

Der var iøvrigt bemærkelsesværdigt få check marks men det er jo faktisk også ligegyldigt.

Efter kort tid i hundeskoven ankommer packet til en krydsning - altså ikke den slags men den anden slags som man lige så ofte støder på udenfor hundeskoven. SA meddeler hares at han personligt har afsøgt alle retninger og der er ingen marks. Nu er jeg large - også på den måde men her mener jeg på den anden måde - så jeg siger 5 sekunder. Det var den tid der maksimalt gik før en anden hasher råber on on fra en af de af SA ellers undersøgte retninger. Trailet fortsætter ud af hundeskoven og ut savnede næsten det af Spicy så ofte brugte udtryk - lorteløb. Her ville det jo på sin vis have været på sin plads

Om hares havde en lokumsaftale - fik i den - med plantageejeren om at skåne stierne vides ikke, men trail foregik i stor stil udenfor stisystemet det næste stykke tid. Mens der spottes marks på træer og lign forceres den bløde og noget våde skovbund. Det er her at nogle i packet vælger at ignorere den 2-3 meter lange streg. Ut ved ikke om de havde fået færten af en lort men selv anråbt af hares var det kun trægt at de fik skiftet retning.

Trailet følger et mtb spor for en stund og om ikke andet var der ikke så meget lort på dette spor (men naturligvis lidt mudderhuller). Fra mtb sporet ender vi på en decideret grusvej og resten af sporet ligger for en stor dels vedkommende på denne type vej.

En forhøjning bliver besteget - ikke på den måde men på den anden måde - og det forjættende råb Drink Stop gjalder gennem Sjørup Plantage. Det viser sig at være et kombi stop, hvor hares har valgt den lange forkortelse DS SS. Hares har medbragt vodka og tonic, hvilket falder i manges smag. Der er vistnok også lidt vand - måske til de firbenede. Vi er ikke alene i plantagen og efter kort tid ved DS SS, kommer et par med 1 stk firbenet gående forbi. Ca. 30 sekunder senere vælger Optimisten at teste sin medbragte firbenedes opdragelse/tilhørsforhold. Han slipper den løs. Det skal siges at ut ved flere lejligheder af optimisten er blevet fortalt at den stikker af, hvis den ikke er i snor. Optimisten har fuldstændig ret. Den firbenede pilede afsted i retning af paret med den - iøvrigt store - firebende. Optimisten havde dog medbragt et våben i form af en fløjte. Det skal siges at den firebenede kom retur - altså ikke den store men den anden firebende. Ut har dog et forslag til optimisten, gående på, at det vil være nemmere at lære den firebende, at den skal komme tilbage efter ét fløjt i stedet for efter 1. akt af Die Zauberflöte.

DS SS er overstået efter en sang omkring noget hud. Hares melder ud, at resten af sporet er kedeligt. Om der hentydes til mere - eller måske mindre lort, ikke flere DS eller noget som jeg ikke har nævnt, vides helt enkelt ikke.

Sporet følger i vid udstrækning grusveje lignende - nå ja - veje resten af trailet. Med knap 1 km tilbage, ligger så føromtalte - det havde i helt sikkert glemt - dobbelte fishhook som så ikke var et dobbelt fishhook men blot var markeret med 2 fishhooks. Og hvad er et dobbelt fishhook egentlig?

Efterhånden bliver packet samlet ved lågen ind til hundeskoven - ja ja i havde sikkert glemt at det var der vi startede. Om nogen har ut en relativ lang nedkølningstid og alligevel går der så lang tid ved lågen til hundeskoven, at ut henvender til hares og forespørger om der er medbragt øl til Sjørup Plantage. Det har den ønskede effekt idet hares lægger op til at packet begiver sig mod Daugbjerg, så circle kan igangsættes. GPS for ut er omkring 6 km men der blev hørt afstande på 7 og måske endda 8 km. Iøvrigt er der lige en 3 stykker som gør sig fortjente til en POT inden afgang fra Sjørup Plantage - men der lå jo også en køretur foran packet på ca 5 min.

Vel ankommet til Daugbjerg uptown er det tid til cirle.

Der foregår en del private party ifm circle og beskyldninger - grundløse - fyger desuden mod ut om competetievness.

Down downs:

Hares var Commoncock og Bend Over.

BLAB tog MC alias Shakey Pussy og Honeybutt sig af.

POTerne gik til Late Commer, Knickerless, Sweaty Balls og Honeybutt.

New Shoes sad på Pant in the country.

Phone on the run: Pant in the country.

Dangerous dog leashing fik Optimisten ikke men burde have fået en for 1. akt af Die Zauberflöte.

Dagens fishhookers var: Soaked Arse, Mother Goose, Massive Attack og hhhhmmm Spiderman.

T-word gik til Shakey Pussy uden at det er klart for ut i hvilken sammenhæng det forekom.

Most consecutive runs: Apple Jack aka mr Competetievness

Iflg noterne - Sweatshirt og den går til Righthanging. Om det er en slags våd trøje eller om han bar den sorte frakke fortaber sig i tågerne og er som sagt ikke videre godt beskrevet i noterne.

Different socks (her fortæller noterne at det handler om 2 forskellige men den ligger ligesom lidt til højrebenetâ?¦.): Der står ikke navne men mindes Bend Over var inde mange gange - så mit bud er Bend Over.

Baren men altså den anden slags: Soaked Arse, Mother Goose og Massive Attack

Belønning for Pussysong: Massive Attack, Blond D og måske Pant in the country - der var i hvert fald 3 misser.

As the pack consisted of mixed kennels whereas some in Germany - we´ll see what your Google/Alphabet stock is worth

Rerun: # 1554

Date: 15/08/2015

Venue: Daugbjerg - uptown

Hares: Common Cock & Bend Over

For ut a new venue but according Inter Hash Sec was the 12th time that there was Daugbjerg weekend. Packet arrived in different tempos and SA, BlondD and ut was all about 7 min before the start. It would prove to be more than 7 minutes before start. Not that it's surprising with a blab to the SP and HB but nevertheless in the soul of units that they are 40 minutes delayed. Maybe caused by trailer towed - but it's probably nothing but the trailer to do when all. As a seemingly socially proven association chooses packet awaiting SP and HB. It now turns out that the exposed drivers to wait any longer to quench your thirst, as the venue was not the venue - or ie venue is the venue but it just was not in Daugbjerg. Packet displaced with hares as a guide to the actual starting place - Sjørup Plantation. You know right where Holstebrovej and Western Skivevej intersect. Incidentally AJ tried to whip up a contested election atmosphere around the choice of MC - but everyone knows that a blab on notified 40 min course provides the obvious (traditionally but not legally) role as MC. A contested election would of course also be in front leading some to talk about competetievness or something.

Well before the start handed ut nicely but not freshly laundered shirt (jersey was not freshly washed) with the list of the most races in a row. It went to AJ without it being clear how many races there is - but there was agreement that AJ had the most. There is the way something like Spiderman - 21 runs on the back of the jersey. Ut was from this time and more or less in the rest of the weekend accused of competetievness. However the strongest decline me this - I arrived at Daugbjerg 0 races in a row and left Daugbjerg 0 races in a row - it's there is not much competetievness about !!!

The weather was there and actually without precipitation underflow settlement. It had, however, figured heavily in the race and when this takes place in a forest, where the hares had chosen largely to spare the paths for hasheres, it can feel a little wet. Hares had also recommended skiftesko and was confident that all would be wet to life (below) when the race was over. And this without rivers (hares terminology but there are probably also involved outside Denmark ancestry) were forced. Ut forgot to grope packet after the race to verify announcement.

Despite the MC handed notes - in a papiraffaldssæk, Art 1111 type No. 41525 2, it is of ut unclear who was RA standin - but otherwise conspicuous Spicy well with its absence, which was not necessary, although there was imminent rain danger in style .

As mentioned earlier - but has the probably forgotten it now - was Shakey Pussy appointed MC.

Around this time displaced packet to Sjørup Plantation - it had probably forgotten though it is mentioned just above. Hare says little about marks - including a cross perhaps meant wrong trail maybe something else. At least there would be a bar - not the kind of bar but the other kind, and the presentation is to NOT cross this. This was ignored by several Hashers by some as simply just passed it and one who thought that line was not crossed, if you went around - tsk tsk.

Hares also tells about a double fishhook that is not a double fishhook hares but chose to make 2 in the event that one should disappear. Why then only one fishhook were to disappear, was not further clarified and it is certainly a natural cause.

Before the packet is sent out telling hares on the trail starts in. About 3 meters from the circle there is a gate in a fence. Over the door there is a large legible sign that says Hundeskov. Hare explains that The trail starts in dogs woods through the gate. How many Hashers interprets it to mean that one in every not have to go through the gate and into the dog forest must be left undecided. Hares succeed, however, with loud cries to stop the errant packet and get started on the right track.

Track proved as I said to go through a dog forest - it is just mentioned but have the probably forgotten it. Why hares believed that packet was pulled through a dog turds park is not known and, oddly enough, there was no immediate as complained hundelorteopsamlermaskine accident - stumple ... On the other hand, there were plenty of shit talk but it has nothing to do with dogs woods to do.

There was otherwise remarkably few checkmarks but it's actually matter.

After a short time in the dog forest arriving packet to a cross - not the kind but the other kind which might just as often encounter outside dogs forest. SA notify hares that he personally searched all directions and there are no marks. Now I am large - also on the way but I mean the other way - so I say five seconds. It was the maximum time left before another hashar shouts on one of either of the SA otherwise examined directions. The trail continues out of dog forest and ut almost missed the Spicy so often used phrases - lorteløb. Here it would of course in some ways have been out of place

About hares had a privy agreement - was in the - with the plantation owner to spare the paths is not known, but the trail was happening on a large scale outside the paths the next while. While spotted marks on trees and the like forced the soft and somewhat wet forest floor. It is here that some of the packet choose to ignore the 2-3-meter dash. Ut do not know if they had got wind of a shit but even hailed by hares was the only sluggishly that they had changed direction.

The trail follows a bike trail for a while and if only there was not so much shit on this track (but obviously little mud holes). From bike trail we end on a decidedly dirt road and the rest of the track is to a large extent on this type of road.

A ridge is climbed - not in the way but on the other way - and the tantalizing cries Drink Stop echoes through Sjørup Plantation. It turns out to be a combination stop where hares have selected the long abbreviation DS SS. Hares have brought vodka and tonic, which falls in many flavors. There is probably also a little water - perhaps for the four-legged. We are not alone in the orchard and in a short time by DS SS, comes a couple with 1 four-legged walking by. Approximately 30 seconds later choose Optimisten testing packed firbenedes upbringing / affiliation. He lets it loose. It must be said that ut on several occasions by the optimist has been told that the run off, if it is not on a leash. Optimist is absolutely right. The four-legged scurried off towards paret with it - otherwise great --armed. Optimisten had, however, brought with a weapon in the form of a whistle. It must be said that the four-legged came back - no great but the second-armed. Ut, however, a proposal for the optimist, going on, that it will be easier to learn on-armed, it will come back after one whistle instead of after the first act of Die Zauberflöte.

DS SS is over for a song about something skin. Hares announce that the rest of the track is boring. About alluded to more - or maybe less shit, no more DS or something that I have not mentioned, known simply not.

The trail follows largely gravel roads like - well - roads the rest of The trail. With almost 1 km left, is as previously mentioned - it had certainly forgotten - double fishhook which then was not a double fishhook but just was marked with two fishhooks. And what is a double fishhook really?

Eventually the packet assembled by the door into the dog forest - yes yes i had probably forgotten it was there we started. If anyone has ut a relatively long nedkølningstid and yet it takes so long at the door for dogs forest that ut caters to hares and querying is brought beer to Sjørup Plantation. It has the desired effect as hares proposes to packet moves against Daugbjerg, then circle can be initiated. GPS ut is about 6 km but there was heard distances of 7 and even 8 km. Incidentally, there is just a 3 pieces that make themselves deserved to POT before departure from Sjørup Plantation - but there was of course also a drive in front of the packet of about 5 min.

Well arrived at Daugbjerg uptown is the time to cirle.

There is some private party in connection circle and accusations - baseless - drifts also against ut on competetievness.

Down downs:

Hares were common Cock and Bend Over.

Blab took MC aka Shakey Pussy and HoneyButt care of.

The paws went to Late Commer, Knickerless, Sweaty Balls and HoneyButt.

New Shoes sat on Mortgages in the country.

Phone on the run: Mortgages in the country.

Dangerous though leashing got Optimisten not but should have been one for the first act of Die Zauberflöte.

Today's fishhookers were: Soaked Arse, Mother Goose, Massive Attack and hhhhmmm Spiderman.

T-word went to Shakey Pussy without it being clear to ut the context in which it occurred.

Most Consecutive runs Apple Jack aka Mr. Competetievness

According to the notes - Sweatshirt and it goes to Righthanging. Whether it is a kind of wet sweater or whether he wore the black coat is lost in the mists and is of no further well described in the notes.

Different socks (here tells notes that it is about two different but it is just a little to the right leg ....): There are no names but remember Bend Over touched many times - so my guess is Bend Over.

The bar but all the other kind: Soaked Arse, Mother Goose and Massive Attack

Reward for Pussy Song: Massive Attack, Blonde D and perhaps Pant in the country - there were at least 3 misses.

There are 3 replies to this message